ÅRSMØTET

Årsmøtet er klubbens øverste beslutningsorgan. Årsmøtet velger et styre som har ansvaret for den daglige driften av klubben.
Årsmøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Alle medlemmer over 15 år som har vært medlem i minst 3 måneder og som ikke skylder kontingent har stemmerett på årsmøtet. Bare personlig fremmøte gir stemmerett, ikke fullmakter.

STYRET

Styret velges på årsmøtet i klubben og har ansvaret for klubbens totale virksomhet. Forslag til tiltak og endringer som berører klubbens virksomhet skal behandles i styret og eventuelt på årsmøtet. Styret ansetter trenere og utpeker sportslig utvalg. Styret godkjenner også ledere for de enkelte lagene. Styret har sammen med sportslig utvalg ansvaret for å påse at alle følger de regler og retningslinjer som til enhver tid er fastsatt for virksomheten, herunder dette reglementet.

SPORTLIG UTVALG

Sportslig utvalg rapporterer til styret.
Sportslig utvalg utpekes av styret, og består normalt av keeperansvarlig og trenere fra ulike aldersnivåer i klubben. Sportslig utvalg skal fungere som et arbeidsutvalg for trenerforum. Alle sportslige avgjørelser fattes av sportslig utvalg. Alle beslutninger skal være i samsvar med klubbens regler og retningslinjer. Ved eventuell uenighet i sportslig utvalg er det styreleder i klubben som avgjør om saken skal styrebehandles. Sportslig utvalg skal avholde minst tre trenermøter pr sesong. (fortrinnsvis august, desember og mars).
Utvalgets hovedoppgaver er:

  • å innstille trenere
  • sikre rettferdig fordeling av istid for alle lag
  • sikre et godt treningstilbud for de ulike nivåene i klubben
  • å stå sportslig ansvarlig for høst- og vintercamp,
  • å stå sportslig ansvarlig for skøyte- og ishockeyskolen,
  • å følge opp trenere,
  • å gjennomføre ulike prosjekter som for eksempel back, løper og keeperprosjekter osv.